ZAIWÂ / Zaiwa (China, Burma)

Pyàt bán asìk bang, Garai Gasang lé sé râ matú, hkyâ-on râ eq gù to râ matú Garai Gasang lé u to é byu myang é hkyô.

Zaiwa Form

Byu myâng hkyô

Garai Gasang xuq tô é sàksé pé: zoshâng wui é matú, dangshikaq axau mhô- myi pé


Yhangzo Dông Dáng Nyo É Hkyô: zoshâng wui é matú dangshikaq asìk mhô-myi pé


Noqkuq hpúng, îkun hkaû, jong a nghut jáng, sasana múzó pê é matú laiká saî htoq ra lé, Truth 78 mai, ahko ahkâng byî to bê. Shí pé lé ung zo râ matú eq agun agó kut râ matú a nghut. Xoq luî, choq yu é hkyô pé kut râ lé le lhoq taî pun byi sháng.

Resourse lé wó choq yù râ matú, shi é azòng lé byíng jùp shoq kâ pyíng byi aq.