ZAIWÂ / Zaiwa (China, Burma)

Pyàt bán asìk bang, Garai Gasang lé sé râ matú, hkyâ-on râ eq gù to râ matú Garai Gasang lé u to é byu myang é hkyô.

Languages: Zaiwa

Garai Gasang xuq tô é sàksé pé: zoshâng wui é matú, dangshikaq axau mhô- myi pé

Náng é noqkuq hpúng mâ é bánno jong eq asàk 3-6 zàn gyaro zoshâng wui é matú wó chung jaì râ mhoqbun 64 bun bo é mhoqyung lé hen lajâng to bê nghut lhê.

Gasang gi, Yhâng é kô myhang hkìkhkâm é hpungwup shingkang lé, Yhang mai yhang sàksé tûn shit bê. Mhoqyung shî gi, Garai Gasang myhang htáng htûm é hkyô lé dangshikaq axau Chyúmlaiká labaû má cháng luî dang ikyí pé dông tûn shit é hkyô nghut lhê. Chyúmlaiká mhô-myi pé lé kâ hkyô tô é dông a nghut é za: sara/myhî pé gi, mhoqbun lé hen é hkûn, chyúmbun mâ é dang ikyí pé lé chung jai é hkyô, gam hkoq luî taî sân kyô é hkyô, eq zoshâng wuì mai dum tû taí râ matú, hkâ-nhám le ahtaî lhik é Garai Gasâng é sâmlai eq sêng é dangmyi pé lé hen to aq.

Maulat lù pyô wàp mai wó choq yu é hkyô:

  1. Sara/myhî pé lé hkyô shit é eq htuq bang zè pé
  2. Jong zo isâm bùt laiká bùk
Choq yu é byu myâng hkyô

Yhangzo Dông Dáng Nyo É Hkyô: zoshâng wui é matú dangshikaq asìk mhô-myi pé

Náng é noqkuq hpúng mâ é bánno jong eq asàk 3-6 zàn gyaro zoshâng wui é matú wó chung jaì râ mhoqbun 52 bun bo é mhoqyung lé hen lajâng to bê nghut lhê.

Dangshikaq asìk Chyúmlaiká mâ é, Yhûmsîng Yesuq é maú hpo hkyô eq hpungwup atsam lé gyai hkyak é dông hkaî kyo, gam hkoq kyô é hkyô nghut lhê. Mhôqyung shî gi, Yhâng é zote, Yhûmsîng Yesuq chyáng, îwa Garai Gasâng é maú hpo atsam mó wang lúng nyi é hkyô lé, Dangshikaq asik Chyúmlaiká mhô-myi pé lé labaû má cháng luî dang ikyí pé dông tûn shit é hkyô nghut lhê. Chyúmlaiká mhô-myi pé lé kâ hkyô tô é dông a nghut é za: sara/myhî pé gi, mhoqbun lé hen é hkûn, Chyúmbun mâ é dang ikyí pé lé chung jai é hkyô, gam hkoq luî taî sân kyô é hkyô, eq zoshâng wuì mai dum tû taí râ matú, Yhangzo dông dáng nyo é, hkìk hkâm é Garai Gasang eq sêng é dangmyi pé lé le hen to aq.

Maulat lù pyô wàp mai wó choq yu é hkyô:

  1. Sara/myhî pé lé hkyô shit é eq htuq bang zè pé
  2. Jong zo isâm bùt laiká bùk
Choq yu é byu myâng hkyô