ಕನ್ನಡ / Kannada (India)

ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ದೇವರ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು, ಗೌರವಿಸಲು ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕಾಣಲು ನೆರವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ದೇವರನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು.

Kannada Form

ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಗೌಪ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು: ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನೀತಿಕಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತಾಬೋಧಕ ಅಧ್ಯಯನ


ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ಚರ್ಚ್, ಶಾಲೆ, ಅಥವಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಳಸಲು Truth78 ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.