မြန်မာ / Burmese (Myanmar)

God-centered resources for equipping the next generations to know, honor, and treasure God.

Burmese Form

ျမန္မာ

Zealous: 7 Commitments for the Discipleship of the Next Generations


A Vision for Ministry to Children and Their Parents


Helping Children to Understand the Gospel


He Established a Testimony: Old Testament Stories for Young Children


He Has Spoken by His Son: New Testament Stories for Young Children


Jesus, What a Savior!: A Study for Children on Redemption


The ABC's of God: A Study for Children on the Greatness and Worth of God


Faithful to All His Promises: A Study for Children on the Promises of God


ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ သင္ေထာက္ကူျပဳ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ သင့္မိသားစု၊ အသင္းေတာ္၊ ေက်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ သာသနာ လုပ္ငန္းတြက္ ထုတ္ယူ အသုံးျပဳခြင့္ကုိ Truth78 က ခြင့္ျပဳေပးထားပါသည္။ သင္၏ အဖြဲ႔အစည္း သုိ႔မဟုတ္ မိသားစု ျပင္ပသုိ႔ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းမ်ား မျပဳဖုိ႔ရန္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အျခားသူမ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ၀က္ဆုိဒ္ကုိ လမ္းညႊန္ေပးပါ။ သူတုိ႔ကုိတုိင္ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲ အသုံးျပဳ ႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။

ဤေလွ်ာက္လႊာကုိ ျဖည့္ေပးပါ။ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ အခမဲ့ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲယူ အသုံးျပဳႏုိင္ပါမည္။